Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Tri ân


Cảm ơn Phú Lộc và Gia đình

Đơn sơ và ấm áp